Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Powerfull Business (hierna te noemen de opdrachtnemer) en een opdrachtgever.

1. ALGEMEEN
1.1. De opdrachtnemer heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet de opdrachtnemer door middel van training, coaching, teambegeleiding of door het vervullen van een procesmatige opdracht enz. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
1.2. De opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
1.3. Het auteursrecht op alles dat door de opdrachtnemer geproduceerd wordt berust uitsluitend bij opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen en gecommuniceerd.
1.4. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle gefactureerde bedragen, die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
2. OPDRACHTEN
2.1. Een opdracht komt tot stand door een intakegesprek met de opdrachtgever.
2.2. De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd, medewerking etcetera beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2.3. De opdrachtnemer brengt een voorstel uit met daarin onder meer een overzicht van de investeringskosten. De geldigheid van een voorstel bedraagt 6 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel rechtmatig te ondertekenen en aan opdrachtnemer terug te geven/sturen.
2.4. Indien er oriëntatiewerkzaamheden zijn opgenomen in een offerte, zijn deze kosten ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
2.5. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de benodigde aanpassingen doen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zullen de hierbij behorende kosten in rekening worden gebracht.
2.6. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
3. ANNULERING
3.1. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst beëindigen. Het moment van de beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
3.2. Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan:
a) blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
b) blijft, als dit gebeurt binnen 6 weken (30 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
c) blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
d) blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
e) blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
f) zijn alle externe kosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.
4. OPEN INSCHRIJVINGEN
4.1. Open cursussen hebben hun eigen programma’s, doorlooptijd, kosten en voorwaarden. Op het moment van aanmelden verklaart de opdrachtgever hiermee bekend te zijn.
4.2. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
4.3. In overleg met de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht om de inhoud,het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
4.4. De deelnamekosten worden direct na aanmelding gedeclareerd. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus moeten de kosten zijn voldaan.
4.5. Annulering (schriftelijk) kan tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus. Wordt er geannuleerd binnen deze 3 weken dan zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
4.6. Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer.
5. BETALING EN TARIEVEN
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door opdrachtgever is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een rente van 1% per 4 weken
verschuldigd en daarbij € 25,- administratiekosten zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan opdrachtnemer alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan opdrachtnemer de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.
5.2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om per 1 januari en per 1 juli de tarieven aan te passen.
5.3. De afspraken m.b.t. de tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast. Vervolgwerkzaamheden vinden plaats tegen de op dat moment geldende tarieven.
5.4. Reis- en verblijfskosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte en de verblijfkosten worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
5.5. Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht als mede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
5.6. Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt gereageerd.
5.7. De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan opdrachtnemer door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande vordering.